Euroopa keskkonnaagentuuri andmetel andmetel on Eesti kodude energiatarbimine ajas suurenenud. Euroopa Liidu liikmesriikides on Eesti oma energiatarbimises nimekirja eespool, lausa kolmandal kohal. Ees on vaid Läti ja Rumeenia.

Veerand EL-i energia tarbijatest on just nimelt kodumajapidamised, mistõttu inimeste enda tarbimisharjumused kujundavad suuresti, kui priiskavalt või kokkuhoidvalt energiat tarbitakse. Uuringu järgi kulutab Eesti keskmine majapidamine kõige enam energiat ruumide soojendamisele, teisel kohal on vee soojendamine, kolmandal toiduvalmistamine ning viimases suurusjärgus on valgustamine ning elektriseadmed.

Tänases sotsiaal-majanduslikult pinevas olukorras on eeldatavalt pea igas majapidamises fookuses kokkuhoid ning kindlasti ka energiatõhususe ja -säästlikkuse saavutamine. 

Kogukondliku algatuse “Roheline Vald” raames korraldatakse 5. mail esimene avalik seminar, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust energiasäästu saavutamisest eramus ja korteriühistutes ning taastuvenergia kasutuselevõtu võimalustest. 

Seminaril saab interaktiivselt osaleda ning küsimusi küsida igaüks – vajalik on vaid eelnev registreerumine, et saada juurdepääs ülekandele: https://rohevald.ee/laane-harju-voimalused-energiapoordeks/)

Rohelise valla projekti Targa Valiku Praktikumi avaseminar käsitleb energiatõhususe saavutamisele eramutes ja korteriühistustes. Tuuakse välja võimalikke toetusmeetmeid ning esitletakse praktilisi näiteid, kuidas energiatõhusust on võimalik suurendada ning saavutada. Seminari keskne teema on seotud taastuvenergiate võimalustega. Seminaril saab praktiliste näidete ja soovituste abil mõtestada, milline on igaühe jaoks sobivaim taastuvenergialahendus, millised on toetusvõimalused ning praktilised sammud taastuvenergia kasutuselevõtmisel. Lisaks saab vallaelanik kuulda valla plaanidest taastuvenergia osas. Arutelupaneelis osaleb abivallavanem Erki Ruben.

“Meie esmane eesmärk on, et meie vallas toodetakse vähemalt sama palju taastuvenergiat, kui seda kohapeal ära kasutatakse. Selleks vajalikud looduslikud ressursid tuuleolude ja päikesevalguse näol on meil olemas. Oluline on sealjuures kasutada kõige tänapäevasemaid tehnoloogiaid. Lääne-Harju vallal ei ole eesmärki olla Eestis taastuvenergia tootmisvõimsuselt liidripositsioonil – tahame luua kohalikele vajadustele vastava tänapäevase tootmismudeli, mis võiks olla eeskujuks ka teistele,” ütleb Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. “Valla energeetika valdkonna arendamise üheks eelduseks on kindlasti ühendusvõimuste tagamine. See tähendab, et käivad ettevalmistused Keila–Paldiski 110 kV elektriliini võimsuse tõstmiseks 330 kV-ni. Samuti arendatakse edasi Paldiski pumphüdroakumulatsioonijaama projekti. Tegemist on hüdroenergia seadeldisega, mille ülesandeks on katta ära ajavahemikud, mil tuult või päikest ei ole, kuid kõige olulisemaks eelduseks on see, et oleksime kogukonnana teadlikumad tänapäevastest võimalustest ning oskaksime neid nii iseendi kui kogu valla hüvanguks targalt ära kasutada.” toob Saat esile.

Seminaril astuvad üles valdkonna arvamusliidrid ja eksperdid: Taastuvenergia Koja juht Mihkel Annus, Päikeseenergia Assotsiatsiooni juht Andres Meesak, Team Paldiski esindaja Peep Siitam, TTÜ hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor Jarek Kurnitski, Janika Laht Keskkonnaministeeriumist ning taastuvenergia tootja Sunlay esindaja Holger Kroon.

Seminarile registreerumine: https://rohevald.ee/laane-harju-voimalused-energiapoordeks/

Kogukondlik algatus “Roheline Vald” on Lääne-Harjus ellu kutsutud selleks, et kohalikul tasandil luua ja järk-järgult ellu rakendada rohelisel mõtteviisil põhinev elu- ja töökeskkonna mudel. Algatuse jätkusuutlikest põhimõtetest lähtuvad eesmärgid on kooskõlas ka Euroopa Rohelise Kokkuleppega, kus teiste vajalike muudatuste seas tuuakse esile energiatõhususe prioriteet, mille eesmärgiks on taastuvatel energiaallikatel põhinev elektrienergia sektor.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna ja vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum. Kogukonnale suunatud projekt “Targa valiku praktikum” on üks sellesuunalistest tegemistest, mille sihiks on selle ja järgmise aasta jooksul pakkuda avalikkusele suunatud seminare ja õpitube, et soodustada jätkusuutlike võimaluste mõtestamist ja kasvatada teadlikkust sellest, milliste valikutega saame luua tervemat ja puhtamat elukeskkonda. Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega. Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Kairi Niinepuu-Mark