Vastused küsimustele seminari Ringmajandus ja jäätmetekke vähendamine Lääne-Harju vallas eel

Seminari eel edastatud küsimused, millele on vallavalitsuse esindajate poolt vastatud:

Made Paldsikist. Kui oluliseks peate jäätmemajandust ja milliseid samme olete astunud viimase paari aasta jooksul, et omavalitsuses jäätmete liigiti kogumist elanikele mugavamaks teha? Avalikke pakendikonteinereid on puudu, olemasolevad on pidevalt ületäitunud ja ära peidetud. Kuidas võiks ideaalselt välja näha biojäätmete käitlemine Lääne-Harju vallas?Kerli Lambing, vallavalitsuse esindaja: Üldjoontes olen seisukohal, et kohaliku omavalitsuse hoiakud jäätmemajanduse olulisuse kohta on teatud mõttes peegeldus riigi tasandi jäätmepoliitikast. Peab tõdema, et kahjuks ei ole igapäevases debatis jäätmevaldkonna küsimused just esimesel kohal, küll aga on viimastel aastatel see rohkem päevakorda tõusnud. Samamoodi ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Usun, et ühises koostöös suudame jäätmemajanduse olulisust tulevikus rohkem esile tuua.Lääne-Harju vallas on viimased paar aastat läinud sisuliselt haldusreformi järgselt liidetud omavalitsuste jäätmemajanduse korrastamiseks. Jäätmehoolduse arendamisega on liitumiseelselt tegeletud erinevas tempos ja peamine rõhuasetus on olnud jäätmete kogumisel eelkõige korraldatud jäätmeveoga. Kahjuks ei pakkunud liitumine MTÜ-ga Jäätmehalduskeskus ja haldusülesannete üleandmine lahendust, ühingust lahkumine oli samuti aja- ja ressursimahukas protsess.Jäätmemajanduse süsteemseks korrastamiseks ja arendamiseks oleme teinud järgmised sammud: asutatud on jäätmevaldajate register, mille andmete korrastamisega tegeleme jooksvalt; jäätmevaldajate registriga on kavas liita ka Karjaküla jäätmejaama tegevus, mis aitaks korrastada sealset teenuse pakkumist ning annaks pidevat ülevaadet jäätmete koguste ja liikide kohta; algatatud on jäätmekava koostamine koostöös Saue vallaga; oktoobris esitasime KIK-i taotlusvooru jäätmemajade rajamise projekti. Lisaks on kooskõlastusringid läbinud ja vallavalitsuse kinnituse saanud uue korraldatud jäätmeveo perioodi hankedokumendid, millega liidetakse kõik viis jäätmeveopiirkonda üheks tervikuks. Selliselt ühtlustatakse pakutav teenus tulevikus nii kvaliteedi kui ka hinna mõttes.Kokkuvõttes on jäätmemajandus olnud käesoleval aastal Lääne-Harju vallas teemana väga päevakajaline ja fookuses.Nõustun, et avalikke pakendikonteinereid on puudu, mõnedes kohtades on mahuteid ka juba juurde tulnud. Siiski olen jätkuvalt seisukohal, et arvestades pakendijäätmete tekkimise üldist mahtu majapidamistes, ei ole ainult avalike kogumismahutite baasilt olukorda olulisel määral võimalik leevendada. Kohtkogumine vähemalt tiheasustusaladel on vajalik ja sellel teemal oleme taaskasutusorganisatsioonidega juba 2019 aasta suvest arutelusid pidanud. Kuna olulist edasiminekut sellel teemal ei ole toimunud, oleme uue korraldatud jäätmeveo perioodi hankedokumendid koostanud selliselt, et pakendijäätmete teenust oleks lisateenusena võimalik esialgu vähemalt tiheasustusaladel tellida. Seda jääb toetama avalike kogumismahutite võrgustik.Ületäitumistest teavitame taaskasutusorganisatsioone pidevalt nii meie ise kui julgustame üles ka inimesi otse pöörduma. Graafikute tihendamise soovid ei ole senini realiseerunud, viitega teenindusvõimekusele, seda eriti hajaasutuspiirkondades.Biojäätmete käitluse osas tuleks minu hinnangul rakendada korraldatud jäätmeveo ja kohtkompostimise kombinatsiooni. Nendes valla territooriumi osades kus on eelkõige üksikmajapidamised ja suvilad tuleks kindlasti eelistada kohtkompostimist. Kortermajade piirkonnas, kus ei ole piisavalt ruumi ega ka olulist rakendust tekkivale materjalile, tuleks valida pigem korraldatud jäätmeveo raames ära vedu. Samas testime hetkel väiksemate kortermajadega asumites (Keila-Joa, Lehola ja Padise) kogukondlike kompostrite toimivust.Kompostimist soodustava mõttemustri muutmise toetuseks oleme sel aastal tähelepanu suunanud ka elurikkuse hoidmise temaatikale https://laaneharju.ee/elurikkuse-hoidmine1. Selles valguses on kompostimisel tegelikult ka veidi teine tähendus – sisuliselt osa looduslähedasemast tegutsemisest oma koduaias. Elanike julgustamist tuleb samuti teha pigem praktilisemas võtmes. Näiteks toimus Lääne-Harju vallas septembris rohevalla jäätmemajanduse seminar, kus ühe teemana käsitleti ka kompostimist ning praktilise tegevusena valmistati töötoas puidujääkidest kodune komposter.Kohtumiseni seminaril!

Olga Rummult: Kas on võimalik moodustada omavalitsuses teenistust, kelle abil saaksid elanikud utiliseerida eri- ja suurjäätmed (elektroonika, mööbel jne).Kerli Lambing, vallavalitsus: Selgitan esmalt elektri- ja elektroonikaseadmete kogumist. Nimelt on maaletoojatel ja tootjatel kohustus tasuta tagasi võtta kodumajapidamistes tekkinud vana kasutatud kodutehnika. Kodutehnika kogumist Eestis korraldavad Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ, MTÜ Eesti Elektroonikaromu ja Ekogaisma OÜ. Seadmeid kogutakse kokku sisuliselt kahel viisil:Kui füüsiline isik soovib osta kauplusest elektri- ja elektroonikaseadme (nt televiisor, külmkapp, raadio vms) on kauplus kohustatud vana samalaadse seadme vastu võtma (ehk 1:1 tagasi võtma). Kauplus ei tohi keelduda uue seadme ostmisel vana samalaadse seadme vastu võtmisest. Juhul kui uue seadme ostmisel vana seadet kohe kaasas ei ole, võib kauplus keelduda selle vastu võtmisest hiljem. Väikeseid elektroonikaseadmeid (küljepikkus kuni 25 cm) peavad kõik enam kui 400 m² suurused poed, kes müüvad mistahes elektroonikaseadmeid, tasuta vastu võtma isegi siis kui uut asemele ei osteta.Seaduse järgi on tootjavastutusorganisatsioonidel kohustus rajada kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning nõuet, et seadmete üleandmine oleks kasutajale võimalikult mugav. Iga üle 3500 elanikuga kohaliku omavalitsuse territooriumile tuleb rajada vähemalt üks kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunkt. Lääne-Harju vallas on kaks sellist asukohta: Karjaküla jäätmejaamas ja Vasalemma alevikus Ranna tee 8.Suurjäätmeid (näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid jms) saab ära anda korraldatud jäätmeveo raames soodsa hinnaga, nt Rummu alevikus maksab 1 m3 suurjäätmete äravedu 0,01 eurot. Korraldatud jäätmeveo teenust Rummu alevikus osutab Eesti Keskkonnateenused AS, kellelt saab tellida ka suurjäätmete vedu. Lisainfo ja hinnakiri: http://www.keskkonnateenused.ee/…/korrald…/hinnakiri/…Jäätmete liigiti kogumise kohta leiab rohkem infot Lääne-Harju valla kodulehelt: https://laaneharju.ee/jaatmete-liigiti-kogumineKohtumiseni!

Peeter, Keila-Joa: Millal on plaanis Keila-Joale pakendikonteiner organiseerida?Kerli Lambing: Keila-Joa alevikus on täna järgmised avalikud pakendikogumismahutid: Keila-Joa alevik Lossi 10 KÜ juures – Paber ja papp pakend; Keila-Joa alevik Lossi 1 KÜ juures segapakend ja Keila-Joa alevik Lossi 10 KÜ juures segapakend.Nimekirja kõikide avalike kogumismahutite kohta Lääne-Harju vallas leiate: https://laaneharju.ee/…/c864ed84-92b2-481b-8781…

Maris, Kloogalt: mis võiks olla paremini korraldatud/millest tunnete oma külas puudust, mis muudaks sorteerimise ja taaskasutamise mugavamaks: pakendijäätmete kogumine tekkekohas. Lisaks teeb Sulle muret klaaspurkide ära andmine.Kerli Lambing, vallvalitsus: Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 1013 kinnitati riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Harju vallas“ dokumendid, kus on pakendijäätmete tekkekohas kogumine sees lisateenusena (tiheasustusaladel vedajal kohustuslik teenust pakkuda, hajaasustusaladel vastavalt tehnilisele võimekusele). Järgmisel hankeperioodil on kavas ühtlustada senised viis jäätmeveopiirkonda üheks tervikuks, lepingu täitmist alustatakse Paldiski piirkonnast, eelmiste lepingute lõppemisel liituvad järjekorras Keila, Vasalemma, Ämari lennubaas ja viimaks ka Padise. Hange on välja kuulutamisel ning loodame, et kogu protsess kulgeb tõrgeteta.Jätkuvalt toimub pakendijäätmete kogumine ka avalike konteinerite kaudu, mille võrgustiku korrastamise (ja ka tihendamisega) tegeleme koostöös taaskasutusorganisatsioonidega.Klooga alevikus saab klaaspurke ära anda avalikesse segapakendite konteineritesse, mis asuvad: Liiva 3 KÜ juures ja Saare 5/Liiva 5 (Klooga Maja 1 KÜ) juures. Kohtumiseni!

Külli, Padiselt: (Mis võiks olla paremini korraldatud/millest tunnete oma külas puudus, mis muudaks sorteerimise ja taaskasutamise mugavamaks? )Pakendijäätmete kogumine tekkekohas.Kerli Lambing, vallavalitsus: Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.10.2020 korraldusega nr 1013 kinnitati riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Harju vallas“ dokumendid, kus on pakendijäätmete tekkekohas kogumine sees lisateenusena (tiheasustusaladel vedajal kohustuslik teenust pakkuda, hajaasustusaladel vastavalt tehnilisele võimekusele). Järgmisel hankeperioodil on kavas ühtlustada senised viis jäätmeveopiirkonda üheks tervikuks, lepingu täitmist alustatakse Paldiski piirkonnast, eelmiste lepingute lõppemisel liituvad järjekorras Keila, Vasalemma, Ämari lennubaas ja viimaks ka Padise. Hange on välja kuulutamisel ning loodame, et kogu protsess kulgeb tõrgeteta. Jätkuvalt toimub pakendijäätmete kogumine ka avalike konteinerite kaudu, mille võrgustiku korrastamise (ja ka tihendamisega) tegeleme koostöös taaskasutusorganisatsioonidega. Kohtumiseni!