Rohevalla edenemise luguEesmärgiga panustada omaltpoolt kohaliku piirkonna ja valla looduskeskkonna heaks liitus Lohusalu Poolsaare Loodusselts 2018. aasta lõpul Lääne-Harju vallavalitsuse poolt kokkukutsustud kogukonnakomisjoniga. Komisjonis käidi välja idee parima jäätmemajandusmudeli loomisest – kokkukutsujaks Andrus Saliste, kogukondadest liitusid üleskutsega Karli Lambing Vasalemmast ning Kairi Niinepuu-Mark Lohusalu Poolsaare Loodusseltsist. Kogukonna algatusega liitusid vallavalitsusest abivallavanem Erki Ruben ja keskkonnaspetsialist Teele Kaljurand. Esimesel kohtumisel, 17.01.2019 lepiti kokku, et iga liige paneb kirja ideid ning märksõnu, mida Jäätmemajanduse töörühmas võiks korda saata. Kairi Niinepuu-Mark käis välja idee “Roheline vald”.

Tegevused ajateljel

17.01.19. Rohelise valla idee väljakäimine kogukonna Jäätmemajanduse töörühmas.

01.04.19. Kairi märkab koolides pakendite kogumiskaste ja lepib kokku kohtumise Pandipakendiga, et võimalikke koostöövariante arutada.

Erki kutsub kaasa Lääne-Harju valla õpetajaskonna – kokku tuli 5 kooli esindajat; lisaks kaks vallavalitsuse kaks jäätmemajanduse töörühma liiget. Kohtumine valideeris, et kooli õpetajaskond on keskkonnatemaatikast väga huvitatud ning idee rohelise valla realiseerimisest asus küpsema.

Jäätmemajanduse töörühma kohtumine Pandipakendis koos valla ja haridusasutuste esindajatega.

05.04.19 valmib Rohelise valla idee ja sisu kirjeldus.

11.04.19 MELT Innovatsioonisemiaril kohtumine Let’s Do Global turunduse eestvadeja Anneli Ohvriliga, kellega arutatakse Rohelise valla võimalike väljundite ja kontseptsioonide üle.

17.04.19 tutvustab Kairi rohelise valla ideed kogukonnakomisjonile.

24.04.19 kontakteerub Kairi Tiina Urmiga, kes on vedanud Teeme Ära turundust 2008. aastal, samuti Riigikantselei ridades turundusprojekte vedanud. Arutletakse rohelise valla idee kontseptsioonide üle.

30.04.19. toimub arutelu Tehnopoli PAKRI Teadus- ja Tööstuspargi esindaja Enn Laansoo Jr. ja Tallinna Tehnopoli Rohetehnoloogia osakonnajuhi Ragmar Saksinguga, et arutada Teadusparkide võimaliku panuse üle.

4.05.19 juhuse tahtel avaneb võimalus rääkida Harju-Risti kiriku Teeme Ära talgupäeval Rohelise valla ideest vallavanem Jaanus Saatile.

Teeme Ära talgupäev 5.mail 2019 Harju-Risti kiriku kogudusemajas

7.05.19. toimub esimene kohtumine kogukonna, teadusparkide ja vallavalitsuse vahel Rohelise valla idee võimalikkuse osas. Fookuses on järgmised küsimused:

 • Kuidas saab rohelise valla kontseptsioon tulla kasuks vallale – inimestele, ettevõtjaile, avalikule sektorile?
 • Millised küsimused vajavad vastust, et  vald otsustaks, kas kontseptsiooni väljatöötada ning ellu viia?
 • Kuidas, millest alustada?
 • Finantseerimisallikad ja -võimalused?

Kohtumise lõppedes teatab vallavanem Jaanus Saat, et soovib olla Rohelise valla töörühma liider.

Kohtumisel osalesid:

 • Jaanus Saat – vallavanem
 • Hestia Rindla – abivallavanem
 • Erki Ruben – abivallavanem
 • Egle Kaur – valla avalike suhete juht
 • Teele Kaljurand – valla keskkonna peaspetsialist
 • Marje Suharov – valla avalike suhete spetsialist
 • Enn Laansoo Jr. – Pakri Teadus- ja Tööstuspargi juht, Lääne-Harju valla elanik
 • Gaidi Eding – PAKRI kommunikatsioonijuht
 • Ragmar Saksing – Teaduspark Tehnopol, rohetehnoloogia valdkonna juht
 • Tiina Urm – Teeme Ära, Eesti Eesistumise turunduse eestvedaja
 • Guido Leibur – valla kogukonnakomisjoni liige, TÜ ja TIK lektor,
 • Henry Mang – valla kogukonnakomisjoni liige, Hatu mõisnik
 • Kairi Niinepuu – Mark – Lohusalu poolsaare Loodusselts, kogukonna komijon, idee algataja ja kohtumise kokkukutsuja
rohevald_kohtumine
Esimene kohtumine rohelise valla idee realiseerumise võimalikkuse osas Lääne-Harju vallas 7.mai.2019.

29.05.19 töörühma teine kohtumine Hatu Mõisas. Ajurünnak rohelise valla alustaladest, kontseptsioonist, visioonist. Ajurünnakut modereeris Tiina Urm.

Töörühma teine kohtumine Hatu mõisas

Hatu mõisa ajurünnaku tulemusel formuleeriti rohelise valla alustalad – valdkonnad: jäätmemajandus, loodushoid, energia, transport, ettevõtlus ja majandus, elanike teavitus ja haridusasutuste tegevused; ja kõige ülene turundusüksus, mis koordineerib kommunikatsiooni. Töögrupiti sõnastati tegevused, mida potentsiaalselt võiks olla võimalik ära teha lähi- ja kaugemas tulevikus.

202020252030
valdkond /tegevused
Majandus ja ettevõtlus
Ringmajandus ettevõtte ärimudelis, uued ärimudelid, jätkusuutlikkusxx
Sinise majanduse kontseptsiooni propageeriminexx
Teistsugused töökohad ja spetsialiseeruminex
Kohaliku (ökoloogilise?) põllumajanduse arengu soodustamine valla pooltx
Vald-ettevõte-töötaja = kohustused, finantsid ehk ressursid alustalade realiseerimiseksx
Jäätmekäitlus
Rohehankedx
Teadlikkuse tõstmine sihtrühmade ja elanikkonna seasx
Nõuded hangetesse, sorteerimiskohustusx
Ringmajanduse viljeleminex
Anonüümsuse kaotamine jäätmete sorteerimiselx
kohaliku omavalitsuses suurem roll – regulatsioonid, ülevaade, regulatsioonx
lokaalsed ringtsüklid, jäätmetekke vähendaminex
jäätmemajandus
Energia
taastuvenergia kasutaminex
nutikad mikrovõrgud, hajaenergeetika (detsentraliseeritus)x
passiivmajadx
taastuvenergiate sümbioos, uued tehnoloogiadx
Elanike teadlikkus ja haridus
keskkonnateadlikkust soodustav haridussüsteem (alustades lasteaiast)x
ettevõtjate pakutav mõjutab elanike valikuid (kui pole plasti ei saa seda ka osta)x
info olemasolu ja kättesaadavusx
keskkonnakäitumine on elus/eeskujux
keskkonnastrateegiadx
pidev teema kajastus infokanalites, sh eduloodx
rattateede markeerimine asulatesx
Loodushoid
Niitmise vähendamine, teadlik niitminex
ökoloogide ja teadlaste kaasamine parima loodushoiu tagamiseksx
Taimemürkide kasutamise lõpetaminex
Omavalitsuse suurem sõnaõigus riigimetsade ja erametsade majandamise lubamisel (lageraided, raierahu)x
Transport
nõudepõhise ühistranspordisüsteemi rakendamine vallasx
sõidujagamise teenuse soodustaminex
pakiautomaadid igasse suuremasse küllax
kergliiklus võrgustiku laiendaminex

Hatu mõisas otsustati viia algses rohevalla idees kirjeldatud rohelise valla seminar sügisel ellu.

11.06.19 toimub töörühma kolmas kohtumine PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis. Kohtumisel valisid kohaletulnud valdkonnad ja tegevused, mille teostamist nad sooviksid kaasa aidata. Valdkonniti valiti välja kolm fookusteemat, mis said enim poolehoidjaid. Otsustati teemati moodustada valdkonnapõhised töörühmad.
Majandus, Ettevõtlus  

Ringmajandus ettevõtte ärimudelis, uued ärimudelid, jätkusuutlikkus
Sinise majanduse kontseptsiooni propageerimine
Teistsugused töökohad ja spetsialiseerumine
Kohaliku (ökoloogilise?) põllumajanduse arengu soodustamine valla poolt
Vald-ettevõte-töötaja = kohustused, finantsid ehk ressursid alustalade realiseerimiseks

Jäätmekäitlus

Rohehanked
jäätmemajandus

Energia

taastuvenergia kasutamine
nutikad mikrovõrgud, hajaenergeetika (detsentraliseeritus)
taastuvenergiate sümbioos, uued tehnoloogiad

Elanike teadlikkus ja haridus

keskkonnateadlikkust soodustav haridussüsteem (alustades lasteaiast)
pidev teema kajastus infokanalites, sh edulood

Loodushoid

ökoloogide ja teadlaste kaasamine parima loodushoiu tagamiseks 
Taimemürkide kasutamise lõpetamine
Omavalitsuse suurem sõnaõigus riigimetsade ja erametsade majandamise lubamisel (lageraided, raierahu)

Transport

nõudepõhise ühistranspordisüsteemi rakendamine vallas
sõidujagamise teenuse soodustamine
kergliiklus võrgustiku laiendamine

25.06.19. arutelmine teadlaste Anneli Palo ja Helen Oravaga rohelise valla kontseptsiooni ja teadlaste võimaliku panuse üle.

08.07.19 Guido Leiburi eestvedamisel seilavad Guido, Aivar Haller ja Mihkel Kangur Väike-Pakri saarele, et pidada nõu, kuidas rohelise valla väärtused peegeldaksid valla inimese ootuseid väärtuslikule elukeskkonnale. Valmib idee koguda külati kokku valla inimeste jaoks oluliseks peetavad väärtused, et mestida tulemused valla väärtustega ja rohelise valla visiooni ning missiooniga.

09.07.19 toimus töörühma neljas kohtumine Laulasmaa SPA-s. Keskenduti sügisese seminari korraldusele. Seminar pidi andma vastused ja kinnituse, kas liigume õiges suunas. Seminari projektijuhiks sai Teele Kaljurand. Kohtumisel arutleti seminari eesmärgi, võimalike ideede, teemade, esinejate ja vormi osas. Otsustati, et ettepanek avasõnadeks ning paneelis osalemiseks tehakse vabariigi president Kersti Kaljulaidile.

Seminari koosolek Laulasmaa SPA-s

Kohtumisel otsustatakse, et veel enne sügist saadetakse välja pressiteade rohelise valla loomise eesmärgist.

01.08.19 toimub töörühma viies kohtumine, Laulasmaa kohvikus Günther, kus keskendutakse kahele teemale: sügisene rohelise valla seminar ning rahastusvõimalused olemasolevate ideede realiseerimiseks. Rahastusvõimalusi tutvustas Lääne-Harju Koostöökogu esindaja Kerli Lambing. Otsustatakse, et sügisene meede 2.1, mis võimaldab teavitustegevuste eesmärkide teostamiseks vahendeid kaasata ja on väärt taotlemist.

12.08.19 saabub Presidendi Kantseleilt vastus: “Aitäh kutse eest, riigipea on kindlasti huvitatud Roheliste valdade avaseminaril kokkutulnuid tervitama”/…/

21.08.19 toimub Loodushoiu töögrupi esimene kohtumine. Töörühma eestvedaja on Kairi Niinepuu-Mark. Uue liikmena liitub Loodushoiu töörühmaga Merle Tank-i soovitusel bioloog Mart Meriste, kes on juhtinud Lääne-Harju vallas Alexela territooriumil käpaliste ümberistutamise projekti, mis on üks ümberistutamise edulugusid. Töörühmaga liitub merebioloog Helen Orav. Kohtumisel fokusseeruti kolmele teemale:

1. Teadlaste ja ekspertide kaasamise vajadus, mudel ja valdkonnad

2. Taimemürgid

3. Valla võimalused oma loodusväärtuste kaitsel (Tänavjärve näide).
Töögrupi fookuseks seati keskkonnasäästlikkus ja loodushoid.

Loodushoiu töörühma kohtumine august 2019

Kohtumise tulemus märksõnades:

Rohelisse arengukavasse integreerida järelvalve osa; Valla õigusdokumendid ja määrustikud – lisada teadlaste ja ekspertide kaasamine; Teadlaste andmebaas – esialgu 5-10 teadlast-eksperti, kes kataksid vajalikud valdkonnad; edaspidi suurendada andmebaasi; Piirkonna arenduste info muuta kohalikule kogukonnale kättesaadavamaks; Üks piirkond vallas kuulutada pilootprojektina mahepiirkonnaks, koostöös piirkonna ettevõtjate/elanikega; piirkonnas aidata toimima looduslik kahjuritõrje. Keelata ära teaduslikult tõestatud vähki tekitav mürk ja põhjavette ning sademetesse imbuv glüfosaat kogu valla territooriumil. taimemürkide pritsimine lõpetada valla territooriumil riigi maanteedel ja raudteedel, teostada pilootprojekt; kettniitmise mitteviljelemine (poolik võsa ja puud, inetu tulemus); Niidulillede soodustamine, rohealade niitmise loogika väljatöötamine;

Mart Meriste arvutused mustikad vs lageraie: “Ega see nii lihtne olnudki ja kindlasti oskab keegi teha parema ja detailsema aga mingid suurusjärgud saab niimoodi paika küll. Mustika osas sõltub saadav tulu peaasjalikult kas mustikad turustatakse otse lõpptarbijale (turul) või müüakse kokkuostjale. Puidu osas eeldasin, et müüakse otse kokkuostjale. Seega on mõlemal juhul juba korjamise ja ülestöötamise maksumus arvesse võetud. Igal juhul on aga mustikatest saadav keskmine aastatulu suurem kui puidu müügist saadu. Mõlemat kombineerides on kokkuostuhinnaga mustikaid müües kasulik ka mets kord saja aasta jooksul maha raiuda (kuigi nii jääb vähemalt 30 aastat pärast raiet igasuguse tuluta). Mustikate turuhinnaga rehkendades on aga raiumine selge rumalus. Eeldatud on siin aga vaid lageraiet. Loodussõbralikemate raieviisidega õnnestub ilmselt metsast saada jätkusuutlikult nii puitu kui mustikaid ja kogu tulu 100 aasta peale tuleks nii suurem kui minu arvutuste stsenaariumite kohaselt. Rõhutan aga veelkord, et mina ei ole ei mustikate- ega metsaraieekspert ja need arvud on seetõttu üksjagu vaieldavad.”

22.08.19 Guido Leibur esitleb kogukonna väärtuste kaardistamise ideed ning valminud abimaterjali, mille alusel väärtuste kaardistamine algatada ning kokku koguda.

30.08.19 Töörühma kohtumine rohelise valla põhimõtete ja valdkondlike eesmärkide kajastumise teemal valla arengukavas.

5.09.19 väljub esimene pressiteade: Kogukond rajab rohelist valda.

Uudist kajastasid mitmed keskkonnaalased väljaanded nii prindis kui trükis. Kuku raadio soovis päevaintervjuud: Intervjuu kuku raadios

3.09.19 Rohevalla seminari töögrupi esimene kohtumine. Teemadeks seminari sisu, vorm, vastutajad ja teostus.

17.09.19 Kommunikatsioonitiimi esimene kohtumine. Teemadeks kommunikatsiooni korraldamine töögruppide vahel, sihtrühm ja infokajastus. Tiina Urm loob kommunikatsiooniplaani algdokumendi. Kohtumise tulem:

 • peamise sihtrühma määratlemine – valla elanik;
 • keskenduda reaalsetele probleemidele;
 • esmane teemafookus: jäätmemajandus;
 • turunduskohtumistele valdkondade esindajad infovahetuse ja turundusvajaduste väljaselgitamiseks;
 • järjepidev info valla lehes;

18.09.19 Ettevõtluse ja majanduse töögrupi kohtumine Akso Hausis. Töögruppi veab eest Margus Kullerkupp. Töögrupiga liitub Akso Haus omanik Andres Samarüütel.

20.09.19 Energia valdkonna esimene kohtumine. Energia töörühma käsitletavad teemad: taastuvenergia kasutamine, taastuvenergiate sümbioos, uued tehnoloogiad. Energia valdkonna võttis enda eestvedada Enn Laansoo Jr.

Rohevalla energiatiim Tehnopoli Roheruumis, mis loodud PAKRI ja Tehnopoli koostöös.

Valla eesmärk: võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje jätmine ning läbi selle kohaliku inimese elukvaliteedi tõstmine. Täna tegutseme veel vanade ja iganenud skeemide järgi. Otsus:Oktoobri kuu jooksul valmis teha valla elektritarbimise visualiseeritud skaala, energiabilanss; see on stardipunkt, kuhu me oleme liikumas; asub pilves ja lihtne monitoorida; lähtepunkt järgnevatele tegevustele;

Energia töörühma esimene kohtumine, september 2019

24.09.19 Jäätmemajandus töögrupi kohtumine. Eesmärgid: jäätmesorteerimine mudelina igasse asustatud punkti. Rohehanked reaalsusesse alates 2020; Pakendikonteinerite reaalne kaardistus ja üle vaadata ka lepingud; Andmekvaliteet vallas paremaks viia, samuti jäätmevedajaga toimima saada andmevahetus; Jäätmemajade projekt? ; Karjaküla jäätmejaam, Paldiski ja Vasalemma jäätmepunktid tööle 2019 seisuga: Kommun; kommunikatsioon koostöös Kogukonnakomisjoniga regulaarseks (muudatused protsessides, uuendused ja värskendused kommunikeerida koostöös kogukonnaga; Taarakogumise aktsioon koos Taara taaskasutusorganisatsooniga koolidesse – kas saame käima lükata koos seniste juba alanud projektidega Roheline kool; Keila linnaga koostöö Jäätmejaama raames, avalike toetatud obejktide ristkasutus, sünergia (Tammermaa, Lehola, Ohtu, Vasalemma suunas)

3.10.19 Töörühma kohtumine, teemadeks seminari korralduse detailid ja Leader meetme teavitusprogrammi sisu;

7.10.19 Leader projekti Targa Valiku Praktikum esitamine. Targa Valiku Praktikum on suunatud valla elanikule jätkusuutlike ja keskkonnasäästlike valikute tegemise soodustamiseks. Projekti juhib Lohusalu Poolsaare Loodusselts, projekti partneriteks Meie Paldiski ja Lääne-Harju vallavalitsus, projekti meeskond kogu Rohelise valla töörühm ning läbiviidavad seminarid ühilduvad valdkondlike teemade ja eesmärkidega.

16.10.19 Ettevõtlustöögrupi kohtumine; märksõnad:
Töövarjupäev Akso Haus pakkumisel – võimaldada meie haridusasutustele praktikabaase ja tööharjutusi teostada
Ettevõtjate ametikool (nagu Cleveron tegi endale Viljandis)? Või siis ettevõtjate liiduga koostöö ametikoolidega (Haapsalu kutsehariduskeskus, Kuressaare ametikool, Tallinna Tööstushariduskeskus jne)

Ringmajanduse disainimine (Ringdisain)
Green deal lahendus
Valla arengukavas ettevõtlusega seotud eesmärgid (koostöös ettevõtjatega kaasajastada need Rohevalla võtmes)
Kaasata toimivaid ühendusi nagu HEAK, HOL, …
Nimisponsori mudel – sarnaselt Tallinna Loomaia vader-lahendusele (korrastatud loodusobjektile toetaja nimi kokkulepitud ajaks)

Noorte tööhõive võimaldamine – lahendus alates 13-aastasest noorest. Kuidas võimaldada ettevõtjale talutavat mudelit aga sama võimaldada noorel tööharjutamist.
Tehnopolise mentorlusmudel ka Lääne-Harjusse;

16.10.19 Pressteade: Toimub Eesti esimene rohelisele mõtteviisile pühendatud kogukonnaseminar

17.10.19 Rohelise valla inspiratsiooniseminar Arvo Pärdi Keskuses. Presidendi pressiteade: Rohevalla inspiratsiooniseminaril Laulasmaal.

Rohelise valla seminar / Foto: Presidendikantselei

Vaata siit seminari salvestusi ja materjali: Rohelise valla seminar.

18.10.19 Pressiteade: President Kersti Kaljulaid: hoovad rohepöörde tegemiseks on eelkõige kohalikul tasandil.

30.10.19 Transpordi töörühma kohtumine. Töörühma eestvedaja Andrus Saliste. Fookus: nõudepõhise ühistranspordi rakendamine; sõidujagamise teenuse soodustamine, kergliiklusvõrgustiku laiendamine
Eesmärk – efektiivsus;  Hetkeprobleem  – bussi ja rongitransport ei adapteeru omavahel;  Vajadus: kaardistame andmekogude olemasolu, et saada teada ja tõestust vajadustele; Nõudepõhise transpordi informatiivne pool;

4.11.19 Jäätmemajanduse töörühma kohtumine

7.11.19. Töörühma starteegia koosolek – 2020. aasta fookused.

valdkond2020
EnergiaAlgbilansi välja selgitamine, võrdlus tulevikus; energiatarbimise kaart; Teavitus ja võistlus elanikkonna seas.
JäätmemajandusLiigiti kogumisele üleminek sh biojäätmed, teavitus elanikkonnale; parem pakendikogumise süsteem; teavituskampaania elanikele? Saku eeskuju ja kogemuse kasutamine
TransportÜhistranspordimudeli võimalikud alternatiivid
Ettevõtlus/majandusLääne-Harju valla ettevõttete kaardistamine sinine majanduse kontseptsioonis
Ärikiirendi? HEAK, PEL, LHKK
Loodushoidkoostöö linnade ja valdade liiduga, seaduseelnõu algatamine (metsamajandamise teavitus)
niidulillede ja niitmise loogika
kettniitmise lõpetamine
glüfosaat – MNT ja ER
eksperdi hinnangu küsimine määrustesse
Turundus, kogukonna teadlikkusJäätmekäitluse parandamine, selle muudatusega on kõige lihtsam ka jõuda inimeseni. Kommunikatsioon kaasates Rohevalla mõtet/brändi/töösuunda
igale valdkonnale oma kommunikatsooniplaan, mis ühilduks üldise ideedga kuid samas aitaks ka toetada valdkonnanan ühist eesmärki

15.12.19. Töörühma tegevuste kokkuvõte Lääne-Harju lehes. Lääne-Harju valla leht, detsember 2019

27.12.19 PRIA taotluse rahuldamise ning toetuse määramise otsus.

14.01.20 Jäätmemajanduse töörühma kohtumine. Fookus: jäätmemajandusega seonduv – vedajate ja elanike probleemid; ringmajanduse soodustamine; uus hange, biojäätmete kohustuse detailide väljakirjutamine, kuidas kogumist korraldada; Jäätmemajande programm; Suurjäätmed; Rummule uus jäätmekäitlusjaam; vajadus elektroonikajäätmete kogumispunktiks;

15.01.20 Uue aasta fookused, Lääne-Harju lehes. Jaanuar 2020.

20.01.20. Valmib rohelise valla veebilehe beetaversioon, mille idee on olla infokanal ja teadmusbaas rohelise vallaga seotud ideele ja tegevustele.

22.01.20 Targa Valiku Praktikumi projektipartnerite kohtumine. Algab Energia-teemalise seminari ettevalmistus.

22.01.20 Loodushoiu töörühma kohtumine. Fookus: niidualade soodustamine Lääne-Harjus, pilootprojekt kolmes asupaigas; niidualade projekti veab valla avaliku ruumi spetsialist Madis Vaikmaa. Mosaiikniitmine, alade kaardistamine; LIFE projekti võimalusi tutvustab Timo Kark keskkonnaametist. Metsaalaade kaitsmise võimalustest teeb ülevaate Keskkonnaameti metsandusosakonna juhataja Olav Etverk.

Loodushoiu töörühma kohtumine 22.01.2020

6.02.20 Transpordi töörühma kohtumine; peamised fookused: koolitransport Padise piirkonnas, ettevedu rongidele, suunad teenuste juurde osaliselt katmata; võimalikud tulevikulahendused; ristkasutus; monitoorimine;

6.02.20 Strateegia koosolek, fokusseerutakse info liikumise ja jagamise kanalitele ja rutiinidele; otsustatakse turundusstrateegia loomise vajadus;

11.02.20. Töörühma kohtumine. Turundusstrateegia ettekanne; Targa Valiku Praktikumi seminaride sisu ja vormi ajurünnak.

12.02.20 Ettevõtluse ja majanduse töögrupi kohtumine Paldiski Ettevõtjate Liiduga.

25.02.20 Kohtumine Rohetiigri esindajatega koostöövõimaluste arutamiseks.

18.03.20 jääb eriolukorra tõttu ära TVP avaseminar Lääne-Harju võimalused energipöördeks, mis toimunuks Laulasmaa Koolis. Seminar lükatakse edasi 5. maile.

27.03.20. Loodushoiu töörühma kohtumine. Val Rajasaar Harku valla kogemusest seoses rohevõrgustikuga

30.03.20 Valla ettevõtjate poolt pakutavate kontaktivabade teenuste ja toodete kokkukoondamine https://rohevald.ee/kontaktivabad-teenused-ja-tooted-laane-harju-vallas/

31.03.20 TVP projektipartnerite kohtumine

9.04.20 TVP projektipartnerite kohtumine

05.05.20 koroona kriisi kiuste toimub Targa Valiku Praktikumi avaseminar veebiseminarina – Lääne-Harju võimalused energiapöördeks, millele registreerub veebilehe kaudu 149 inimest, otseülekanded koguvad seminaripäeva õhtuks enam kui 1000 vaatamist.

25.05.20 TVP projektitiimi kohtumine

Arutelu Igaühe loodushoiu seminari toimumise detailides.

27.05.20 Rohevalla tiimi kohtumine

Rohevalla tiimi esimene kohtumine pärast koroona pandeemiat.

Tiimikohtumisel saime ülevaate valla-poolsetest tegevustest rohevalla ideedega seoses, plaanitakse asuda rajama prügimajasid, soovitakse hoogustada üle-vallalist biojäätmete kompostimist, onkohtutud kogukondades esindajatega, eesmärgiga julgustada moodustama aiandusühistuid ja MTÜ-d, kes kompostimisega seotu enda hallata võtaks. Külades luua kogukondlikud komposterid. Koostöö Kompostiljoni ning Nutriloop-iga. Energiaseminari ajel on vald kontakteerunud päikeseeenegia tootjaga, kelle esmane huvi on ettevõtjad; on valmis pakkuma renditeenust vald on asunud julgustama korteriühistuid paigaldama päikesepaneele.

03.06. TVP projektitiimi kohtumine Loodushoiu seminari asupaigas koos koolitajaga.

14.06. KUKU raadio Maatunnis on juttu Toidusalu rajamisest:

Ja edasi on juhtunud niipalju asju, et ei jõuagi enam ülestäheldada 🙂

Vaata: Targa Valiku Praktikum, Lohusalu Poolsaare Loodusselts ning kiika ka valla lehele!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga