Roheline vald

Lääne-Harju kodanikualgatusena loodud idee Roheline Vald on toonud kokku kogukonna, teaduspargid, teadlased ning vallavalitsuse, et liikuda valdkonniti jätkusuutliku elukorralduse poole.

Rohelise valla tegevustel on otsene seos Euroopa rohelise kokkuleppega, mis esitab tegevuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks, metsade ja ookeanide saastamise ja hävingu peatamiseks ning Euroopa majanduse ümberkujundamiseks peamiste poliitikasuundade- ja meetmete tegevuskava – tegu on leppe sõnutsi uue majanduskasvu strateegiaga, mille abil muuta Euroopa majandus ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks jõuka majandusega piirkonnaks.

Dokumendis tuuakse esile energiatõhususe prioriteet, taastuvatel energiaallikatel põhinev elektrienergiasektor, söe kasutamise lõpetamine, gaasi süsinikuheite vähendamine; tuuakse välja Euroopa energiaturu integreeritus – sellega seondub Paldiski oma praeguste ambitsioonidega;
Ringmajandus – selle tegevuskavaga soovitakse toetada kõigi toodete ringluspõhist kavandamist ühisest metoodikast ja põhimõtetest lähtudes; Esikohale seatakse materjalide vähendamine, korduskasutamine; edendatakse uusi ärimudeleid, kehtestatakse miinimumnõudeid, et hoida ära keskkonnakahjulike toodete jõudmist EL turule; Tugevdatakse tootjavastutust; Peamine fookus seatakse ressursimahukatele sektoritele (tekstiili-, ehitus-, elektroonika- plasti jms sektorid); plasti osas võideldakse mikroplasti ja plasti tahtmatu keskkonda sattumise vastu. Ellu soovitakse viia ühekordselt kasutatatava plasti käsitlevad meetmed; pakendite osas soovitakse tagada, et 2030-ks on EL-s kõik pakendid majanduslikult tasuval viisil taaskasutatavad ja ringlusse võetavad; tõhustatakse jäätmete liigiti kogumist esitletava uue mudeli järgi;
Transport – kliimaneutraalsuse saavautamiseks tuleb 2050 transpordist pärinevat heidet vähendada 90%, ja see puudutab kõiki transpordiliike;
Metsad ja keskkond – EL metsade kvaliteet peab paranema ja metsade pindala suurenema; Tuleb kasutada rohkem meetmeid mürgivaba keskkonna loomiseks; 2021 võetakse vastu õhku, vett ja pinnast hõlmava nullsaaste saavutamise tegevuskava. Vaata siit rohkem: https://europa.eu/!nP74Qm

Rohelise valla eesmärk on tegevuste ning valikutega luua eeldused, olla eeskujuks, innustada ja tunnustada kohalikke inimesi, kogukondi ning ettevõtteid oma tegevustes enam praktiseerima jätkusuutlikke valikuid.

Rohelise valla eesmärk on säilitada kodukoha loodus- ja kultuuriväärtused ning tagada elanikele täisväärtuslik elukeskkond.

Rohelise valla ideed ja eesmärgid ei realiseeru kohe. Minevikku ei saa tagasi pöörata, kuid sellest saab õppida. Rohelise valla kujunemise juures on kõikidel valla elanikel suur roll. Keegi ei ole liiga väike, et anda enda panus. Õnneks on meil kõigil võimalus iga päev teha midagi lihtsat keskkonna heaks. Kiireim ja parim lahendus saabub koostöös – selleks on vaja vallaelanike tagasisidet ning lahendustele orienteeritud ettepanekuid, enda jaoks rohelise valla idee lahtimõtestamist ning vallavalitsuse poolt ühtset arusaama, kuidas valdkonniti jätkusuutlikud lahendused realiseeruvad.

Rohelise valla visioon on jätkusuutlikult toimiv elukeskkond, kus järjepidevalt rakendatakse keskkonnasäästlikkust tagavaid parimaid praktikaid, kus jätkusuutlikkust tagavad ideed ja põhimõtted on sätestatud sünkroonselt valla arengu- ja tegevuskavades.

Missioon on pakkuda elanikele ökoloogiliselt ning kultuuriliselt mitmekesist elukeskkonda, mille kujundamisel on saanud nad ise kaasa rääkida ning olla inkubaatoriks keskkonda ja roheinnovatsiooni väärtustavatele ettevõtetele.

Lääne-Harju valla Rohelise valla ideele on andnud oma heakskiidu riigipea Kersti Kaljulaid, kes osales Rohelise valla seminaril avakõnelejana ning arutelupaneelis.

Elanikkonna teadlikkuse suurendamisele viime lbi seminarisarja Targa Valiku Praktikum, mille semianridest saad osa SIIN

Vaata, kes on meeskonnas SIIT

Kui soovid saada rohkem teada, siis kirjuta: tere@rohevald.ee

Kairi Niinepuu-Mark, Rohelise valla idee algataja ja töörühma koordinaator