Seminari esinejad

Mihkel Annus on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõpingud jätkusuutliku energeetika erialal ning olnud muu hulgas ka Eesti Rohelise Liikumise kliimapoliitika ja energeetika ekspert.

“Taastuvenergia koda jätkab endiselt taastuvenergia eest seismist ja selle arendamist. Taastuvenergia arengul on Eestis väga suur potentsiaal, ent selle realiseerimiseks tuleks taastuvenergia kasutusele võtmist lihtsustada ning arendada sektori arengut toetavat raamistikku. Seda silmas pidades oleme kojas koostanud ka kava täielikuks üleminekuks taastuvenergiale Eestis aastaks 2030. Globaalselt kasvavad taastuvenergia tootmisvõimsused väga kiiresti. Näiteks Euroopa Liidus olid 2017. aastal uutest elektritootmise võimsustest 85 protsenti taastuvatel allikatel põhinevad. Eesti ei saa neid muutusi kõrvalt vaadata, vaid meil tuleks olla nende hulgas, kes neist muutustest kasu saaksid,” ütleb Annus. Eesti Taastuvenergia Koda on asutatud 13. mail 2011. aastal taastuvenergia tootjate ja mittetulundusühingute poolt, et aidata kaasa taastuvenergialaiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Koda esindab taastuvenergia edendamisest huvitatud ettevõtteid ja eraisikuid suhetes valitsusasutustega, tegeleb taastuvenergia võimaluste tutvustamisega, korraldab koolitusi ning tegeleb teadus- ja arendustegevusega. Koja pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses Eestis. LinkedIn

Janika Laht, kliimaosakonna nõunik, Keskkonnaministeerium. Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond, doktorant. Eesti Teadusinfosüsteem.

Peep Siitam, põhihariduselt ehitusinsener ning peamiselt insenerehituse valdkonda kuuluvate projektide eestvedaja, kes on ligi 30 aasta jooksul kokku puutunud keskkonnatehnoloogiatega ning viimased 13 aastat eriti energeetikaga. Varasemalt on edendanud põlevkiviprojekti ja lubjakivi kaevandamist, kuid täna edendab maailmavaadet, mille eesmärgiks on pikaajaliselt edukas majandus: keskkonda, majandust ja tehnoloogiat võrdselt hindav käitumine.

Et olla energeetikas ja keskkonnatehnoloogiates toimuva keskel ning säilitada oma teadmiste head vormi veab koos mõttekaaslastega Eesti pump-hüdroakumulatsioonijaama projekti (www.energiasalv.ee). On cleantech-iduettevõtluse katusorganisatsiooni MTÜ Cleantech forEst kaasasutaja ning Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni asutajaliige. Eesti Energiatehnoloogia Programmi esimese projektijuhi ning praegu programmi nõukoja liikmena peab Eesti majanduse arengutakistuseks keskkonnakasutuses ja energeetikas tehtavate juhtimisotsuste vähest seost tehnoloogiliselt, majanduslikult ning keskkonnaalaselt põhjendatud teadmistega. LinkedIn

Jarek Kurnitski, energiatõhususe ja sisekliima professor, Tallinna Tehnikaülikool. Akadeemik Jarek Kurnitski on TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse juht. Tema energiatõhususe ja sisekliima alased uurimistööd on loonud aluse liginullenergia hoonete arendusele Eestis ja Soomes. Kurnitski juhtimisel on välja töötatud korterelamute tervikliku rekonstrueerimise tüüplahendused ja nõuded, samuti uute liginullenergiahoonete juhendmaterjalid ja näidisprojektid eluhoonetele. Eesti Teadusinfosüsteem.

Andres Meesak, taastuvenergia mikro ja väikelahenduste ning energiasäästu ökonoomika konsultant. Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni juhataja. Ühenduse eesmärgiks on päikeseenergia kasutamise igakülgne arenadmine Eestis. Töötatakse selle nimel, et süsteemide müüjad ning paigaldajad oleks professionaalsed ja pädevad ja regulatiivne keskkond oleks päikeseelektri tootjaile soosiv. Tehakse koostööd kõigi sektori arengut mõjutavate osapooltega – regulaatorid, võrguettevõtted, teadus-arendusasutused ja tehnoloogia arendajad. LinkedIn

Holger Kroon, projektijuht, Sunly. Tallinna Tehnikaülikool. LinkedIn